.

.

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ :  Effects a self-help group on quality of life of caregivers of child with cerebral palsy

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง  คณะพยาบาลศาสตร์

หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมเผยแพร่ใน : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

PROPERTIES AND POTENTIAL OF LAO KHAM VARISCITE’S APPLICATION IN CHEMICALLY BONDED PHOSPHATE CEMENT

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : PROPERTIES AND POTENTIAL OF LAO KHAM VARISCITE’S APPLICATION IN CHEMICALLY BONDED PHOSPHATE CEMENT

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : International Journal of GEOMATE
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด*

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด*

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : STRENGTHENING PROCESS OF A MODEL COMMUNITY OF SUFFICIENCY ECONOMY: A CASE STUDY OF BAN KUTKHAE NA NGAMSUBDISTRICT SELAPHUM DISTRICT ROIET PROVINCE

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี  คณะนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  


วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

การปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ :  Practice of the Guardian for Child in Lower Secondary School Students under Roi-Et Educational Service Area Office 27, Selaphum District, Roi-Et: Child Treatment in Article 23 of Child Protection Act 2003

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ปิ่นบุญญา  ลำมะนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์  นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา  สุขเพิ่ม  คณะนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ทุนทางสังคมในพื้นที่ชนบทที่กําลังกลายเป็นเมือง : บทบาทของทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการดําเนินนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ทุนทางสังคมในพื้นที่ชนบทที่กําลังกลายเป็นเมือง : บทบาทของทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการดําเนินนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Social Capital in Urbanization : The Role of Social Capital Has an Influence on Supporting the Implementation of Public Policy on the Development of the Quality of Life of the Elderly in Tha Muang Subdistrict Municipality,Selaphum District, Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Ethnomedicinal Knowledge of Traditional Healers in Roi Et, Thailand

 ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ :  Ethnomedicinal Knowledge of Traditional Healers in Roi Et, Thailand

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสาร Plants. ปีที่ 9 ฉบับที่ 9
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Development of the Science Process Skills Training for General Science Students Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่