.

.

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

STEM Education-Based Learning Management for Creative Thinking Development: Length Measurement Lessons of Grade 3 Students

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : STEM Education-Based Learning Management for Creative Thinking Development: Length Measurement Lessons of Grade 3 Students

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน :  Journal of Educational Issues ISSN 2377-2263 2022, Vol. 8, No. 2
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แนวคิดว่าด้วยเสรีภาพเชิงบวกของอิสยาห์ เบอร์ลิน

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : แนวคิดว่าด้วยเสรีภาพเชิงบวกของอิสยาห์ เบอร์ลิน

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Isaiah Berlin’s the Concept of Positive Liberty

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ  คระนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  


ประเด็นคัดสรรว่าด้วยหลักการและรูปแบบสำหรับการปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ประเด็นคัดสรรว่าด้วยหลักการและรูปแบบสำหรับการปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : SELECTED ISSUES ON PRINCIPLES AND FORMS FOR CONTEMPORARY LOCAL GOVERNMENT

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์  คณะนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน :  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่