.

.

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Family Participation in Child Nutrition Promotion in Nongyama of Child Development Center Municipality in Roi et Province

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง  คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหารบก ปี่ที่ 23 ฉบับที่1
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การศึกษาประโยชน์ทางด้านสุขภาพของอาหารการกินในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาประโยชน์ทางด้านสุขภาพของอาหารการกินในจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Study of Health Benefits of Food in Roi Et Province

with Participatory Action Research

เจ้าของผลงาน : อาจารย์มนตรี เตียนพลกรัง  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่การสร้างวัฒนธรรมการกินพาสาเกตแก่เด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การสร้างวัฒนธรรมการกินพาสาเกตแก่เด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Saket Set: Early Childhood’s Roi Et Foods Creation to Increase Economic Value by Participatory Action Research

เจ้าของผลงาน : อาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำ  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : RKSS Big Data Linkage Analysis to Find the Potential and Opportunity of Community with Participatory Action Research Process

เจ้าของผลงาน : อาจารย์นุชรินทร์ มิ่งโอโล  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชำชื่น ครั้งที่ 6
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Knowledge Development and Access to RKSS Big Data Database to Reduce Disparity in Awareness and Access to Information with the Participatory Action Research Process

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชำชื่น ครั้งที่ 6
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่การพัฒนา platform ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนา platform ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Developing the Appropriate Platform for Transferring RKSS Big Data to Communities with Participatory Action Research Process.

เจ้าของผลงาน : อาจารย์นันทวัน  เจ๊กจันทึก  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชำชื่น ครั้งที่ 6
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แนวทาง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่: บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : แนวทาง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่: บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Guideline, Problems, Obstacles and Suggestions in The Development of Healthy Community: Baan Thamuang, Tumbon Thamuang, Aumphur Selaphum, Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด       

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่