.

.

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

การพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาชุมชนตําบลดงครั่งน้อยอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาชุมชนตําบลดงครั่งน้อยอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : DEVELOPING CHANGE LEADERS IN COMMUNITY DEVELOPMENT IN DONG KHRANG NOI SUBDISTRICT KASET WISAI DISSICT ROI ET PROVINCE

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี  คณะนิติรัฐศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                                                                         

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน :  วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ปีที่ 7ฉบับที่ 9                                    ดาวน์โหลด Full text ที่นี่