.

.

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหกล้มของผู้สูงอายุชุมชนบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับภาวะหกลมของผูสูงอายุชุมชนบานทามวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Risk Factors Related for Falls among Elderly: Ban Tha Muang, Selaphum District, Roi Et Province

เจ้าของผลงาน : อาจารย์กุมาลีพร  ตรีสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ พวงศรีเคน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัสลักษณ เจริญแสน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา คัชรินทร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา โพธิ์ศรี และ อาจารย์เครือวัลย ดิษเจริญ  คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  


วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

การกําหนดคําบังคับในคดีปกครอง

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การกําหนดคําบังคับในคดีปกครอง

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Prescription of Decrees in Administrative Cases

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.สุริยา  ปัญญจิตร  คณะนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่  


วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

การศึกษาองค์ประกอบ ความต้องการ และความจำเป็นในการส่งเสริมทักษะการคิด สร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาองค์ประกอบ ความต้องการ และความจำเป็นในการส่งเสริมทักษะการคิด สร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : A Study of Components and Data Analysis on the Need to Enhancement Pre-service Teachers’ Creative Thinking Skills

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่การพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน ท้องถิ่นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ( Smart Farmers) ด้านกระบวนการไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาศักยภาพ  ฝมือแรงงาน ทองถิ่นสมารทฟารมเมอร ( Smart   Farmers)  ดานกระบวนการไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) สูการเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดรอยแกนสารสินธุ

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Development of Local Skills on Smart Farmers Potential in the Process of Thailand 4.0 become Sustainable Entrepreneurs of SMEs in Roi-Kaen-San-Sin Province

เจ้าของผลงาน : อาจารย์อินทร์  อินอุ่นโชติ , อาจารย์อัจฉราภรณ จุฑาผาด , อาจารย์เกรียงไกร กันแกว ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร ภิญญาคง , อาจารย์พรรณภา สังฆะมณี ,อาจารย์อุณดาทร มูลเพ็ญ และอาจารย์สุธาสินี  วังคะฮาต  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด Fulltext ที่นี่  วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

ชื่อผลงา นวิจัยภาษาอังกฤษ: Learning Management Guideline to Enhance Mathematical Understanding

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 65 เล่มที่ 702 กันยายน – ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด Full 
 text ที่นี่  


คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Quality of Life Among Nursing Students, Roi Et Rajabhat University

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณ  พวงศรีเคน , อาจารย์กุมารีพร  ตรีสอน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์  เจริญแสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา  โพธิ์ศรี  คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด
Full text ที่นี่
 แนวทางการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา วิชาชีพครู

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : แนวทางการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา วิชาชีพครู

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Learning Management Guideline using by Contemplative Education to Enhance Teachers Spirituality of Pre-Service Teachers

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่