.

.

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Analytical Thinking Skills Development Using 5W1H Analytical Thinking Process to Art Education Students, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) Vol. 12, No. 2 (July - December 2018) ISSN 1906-117X
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 


การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา: ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา: ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : THE DEVELOPMENT MODEL OF FOREST CONVERSATOIN: A CASE STUDY IN DONGHUN FOREST BAN THA MUANG SELAPHUM AMPHORE ROI ET PROVINCE BY ENVIRONMENTAL EDUCATION PROCESS
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์, อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์, อาจารย์สุภิมล บุญพอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : แนวทางการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Learning Management Guideline to Enhance Innovative Thinking Skills of Pre-Service Teachers
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดาวน์โหลด Full tex ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

The Effect of Social Factors and Entrepreneurship on lnnovativeness of Thai Community-Based Business

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Effect of Social Factors and Entrepreneurship on lnnovativeness of Thai Community-Based Business
เจ้าของผลงาน : Ampol Chayomchai and Wilaiwan Phonsiri คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 27th EBES Conference – Bali January 9-11, 2019 Bali, Indonesia
 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประกอบการทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนไทยในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว


ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนไทยในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THAI-LISTED COMPANIES BASED ON  THE GREEN INDUSTRIES PROJECT
เจ้าของผลงาน : อาจารย์วิไลวรรณ โพนศิริ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์อําพล ชะโยมชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่
การจัดการองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชุมชนท่าม่วง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การจัดการองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชุมชนท่าม่วง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Knowledge Management of Silkworm Mulberry of Tha Muang Community, Selaphum District, Roi-Et Province
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ดวงดาว ภูครองจิตร, อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคํา, นิรชา เมืองแวง นักศึกษา,
สุจิตรา นนนุสาด นักศึกษา, วิชุดา วินทะไชย นักศึกษา, ณัฐกานต์ พิมโซ นักศึกษา
, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 


ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : THE EFFECTS OF QUALITY OF WORK LIFE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SUPPORT STAFFS AT ROI ET RAJABHAT UNIVERSITY
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์ และอาจารย์จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่