.

.

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ในประเทศไทย

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ในประเทศไทย
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Situation and the Impacts of Personal Income Tax Measure as a
Tool on the Reduction of Income Inequality in Thailand
เจ้าของผลงาน : อาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


การศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคารที่มีต่อชาวจังหวัดนครพนม

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคารที่มีต่อชาวจังหวัดนครพนม
เจ้าของผลงาน : อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 นครน่าน : นครพระพุธศาสนา มรดกธรรม สู่มรดกโลก 15 พฤษภาคม 2562 ดาวโหลดที่นี่


วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ระบบแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชันเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจโดยใช้อาร์เอฟไอดี

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ระบบแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชันเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจ
โดยใช้อาร์เอฟไอดี
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The movement of cars through checkpoints alert system via
mobile application using radio frequency identification
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน JIST Journal of Information Science and Technology
Volume 8, NO 2 | JUL – DEC 2018 | 15-24  ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


พฤติกรรมการเปิดรับชมดิจิทัลทีวีหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวีของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : พฤติกรรมการเปิดรับชมดิจิทัลทีวีหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวี
ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Behavior of Exposure Digital Television Transition of Roi Et Audiences
เจ้าของผลงาน : อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – กันยายน 2561) เงินรางวัล 1500 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 


การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Analytical Thinking Skills Development Using 5W1H Analytical Thinking Process to Art Education Students, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) Vol. 12, No. 2 (July - December 2018) ISSN 1906-117X
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Participation of Care Giver in Caring of Hospitalization
Children with Illness and Factors Related 

เจ้าของผลงาน : จำรัสลักษณ์ เจริญแสน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร


ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : พืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Medicinal Plants in Phu Mae Nang Mon, Phu Sri Tan Wildlife Sanctuary,Mukdahan Province
เจ้าของผลงาน : อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน,อาจารย์แววตา แสงศิริ และ อาจารย์หัตฐญา ทิพย์สนเท่ห์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 24 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด Full text ที่นี่