.

.

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Contemplative Education Activities for personal Transformation
เจ้าของผลงาน : อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน The 3 Bunditpatanasilpa Academic Article National Conference & The 2 International on Research and “Music} Performing Arts and culture Through Sustainable Success for Humanity” ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

Toward Egocentric Network-based Learner Profiling in Adaptive E-learning Systems: A concept paper


ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Toward Egocentric Network-based Learner Profiling in Adaptive E-learning Systems: A concept paper
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.ศิริญา อ่อนรัฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 7th International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2019) ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ เมืองอาอิชุ-วากามัตสึ ประเทศญ่ปุ่น ดาวน์โหลด Full text ที่นี่
สารหอมระเหย สารประกอบฟีนอลิก และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของ ลูกจัน (Diospyros decandra L.)


ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : สารหอมระเหย สารประกอบฟีนอลิก และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของ
ลูกจัน (Diospyros decandra L.)
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Volatile compounds, phenolic compounds and antioxidant activities of gold apple (Diospyros decandra L.) fruit
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารแก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 : (2562).สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่
Strengthening a Model Community of Sufficiency Economy: A Case Study of Ban Kut Khae, Na Ngam Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province


ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Strengthening a Model Community of Sufficiency Economy: A Case Study of Ban Kut Khae, Na Ngam Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province
เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.จิราพร บาริศรี อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 11th International Conference on Humanities and Social Sciences“Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Sciences”(Proceedings: ISSN 1906-9448) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

ความเชื่อว่าด้วยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอุรังคธาตุ

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ความเชื่อว่าด้วยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอุรังคธาตุ
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Beliefs about the Sacred space in Urangadhatu
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ชาญยุทธ สอนจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนาธรรมศึกษา ครั้งที่2ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กสมองพิการ


ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กสมองพิการ
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Family Participation in Caring of cerebral palsy ‘s children
เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ 


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง: กรณีศึกษาชุมชนหนองนำสร้าง

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง:
กรณีศึกษาชุมชนหนองนำสร้าง
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Family and Community Participation in Caring of Chronic Schizophrenic Patients: Study of Nongnasang Community
เจ้าของผลงาน : อาจารย์อติญา โพธิ์ศรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 Volume 19 Supplement May - August 2018 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่