.

.

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อผิวใบของพืชเผ่า Ruellieae (Acanthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อผิวใบของพืชเผ่า Ruellieae (Acanthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Comparative Leaf Epidermal Anatomy of Tribe Ruellieae (Acanthaceae) in Northeastern Thailand
เจ้าของผลงาน : อาจารย์จุฑารัตน์ คนขยัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

ความหลากหลายของคลาโดเซอราและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ความหลากหลายของคลาโดเซอราและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Diversity of Cladocera and relation with water quality in Thawat Buri District, Roi Et Province
เจ้าของผลงาน : อาจารย์พุธทพรรณี บุญมาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์, 21–22 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : พืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Medicinal Plants in Phu Mae Nang Mon, Phu Sri Tan Wildlife Sanctuary, Mukdahan Province
เจ้าของผลงาน : อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 24 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่ (สำรอง)

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : People's Behavior Toward Solid Waste Managment Tha Muang Sub-District, Selaphum District, Roi Et Province
เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ , ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ , ผศ.สุภิมล บุญพอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับ 15 ฉบับที่ 51 (2020): มกราคม - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่
การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนของประชาชนใน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนของประชาชนใน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : A Study of Behavioral Environmental Conservation Approaches to
Reduce Global Warming of People in ThaMuang Sub-district, Selaphum
District, Roi Et Province
เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์,  ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ ,ผศ.สุภิมล บุญพอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – กันยายน 2562)
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รัยการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รัยการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Comparisons of Mathematics Problem Solving ability And Mathematical Concepts of Eleven Grade Students Taugth by Metacognition Method
เจ้าของผลงาน : อาจารย์พันธ์พิพา คนฉลาด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

ลักษณะความยากจนของคนอีสานที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งของศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร

ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย : ลักษณะความยากจนของคนอีสานที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งของศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร
ชื่อผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ : Poverty characteristicsof Isan People in Thai Country Songs of Mike Piromporn
เจ้าของผลงาน : อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน : วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่